แผนพัฒนาการบริหารจัดการความรู้

  • แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
    ระยะ 5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 – 2559)

เพื่อให้การดำเนินงานด้านการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเป็นไปอย่างต่อเนื่อง เหมาะสม ได้รับประสิทธิผลและนำไปใช้ประโยชน์ในงานประจำได้อย่างเป็นรูปธรรม ประกอบกับมหาวิทยาลัยได้กำหนดตัวบ่งชี้ที่สอดคล้องกับตัวบ่งชี้ของ สกอ. คือ ตัวบ่งชี้ที่ 7.2 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้ เพื่อให้สอดรับกับวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยความว่า “มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเป็นสถาบันแห่งการเรียนรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นเลิศ และเป็นที่พึ่งของสังคม” และสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ระยะ 10 ปี (พ.ศ. 2555 - 2564) ดังนั้น เพื่อการดำเนินการไปตามทิศทางการเป็นสถาบันแห่งการเรียนรู้ดังกล่าว จึงได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ระยะ 5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 – 2559) ขึ้น

โดยในเอกสารแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ระยะ 5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 – 2559) ฉบับนี้ เป็นเอกสารที่คณะกรรมการบริหารจัดการความรู้ฯ ได้ร่วมกันจัดทำขึ้นเพื่อเป็นกรอบแนวทางในการพัฒนาการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัย และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายในการพัฒนาการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัย ให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ต่อไป

ดาวโหลดเอกสารที่นี่

  • แผนปฏิบัติการการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

เพื่อให้การดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัย ระยะ 5 ปี เกิดผลสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนด มหาวิทยาลัยจึงได้มอบหมายให้หน่วยงานจัดทำแผนปฏิบัติการการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 โดยคณะกรรมการการจัดการความรู้ ได้ดำเนินการวิเคราะห์แผนของหน่วยงานและรวบรวมตามขอบเขตการจัดการศึกษา (KM Focus Area) ทั้ง 6 ด้าน คือ ด้านการจัดการศึกษา ด้านการวิจัยและพัฒนา ด้านการปรับแปลง ถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี ด้านบริการวิชาการ ด้านการทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย เพื่อให้สอดคล้องกับตัวบ่งชี้ของสกอ. คือ ตัวบ่งชี้ที่ 7.2 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้ และสอดรับกับวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยความว่า “มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเป็นสถาบันแห่งการเรียนรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นเลิศ และเป็นที่พึ่งของสังคม”

มหาวิทยาลัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายในการพัฒนาการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยและให้แผนปฏิบัติการดังกล่าวประสบความสำเร็จเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ต่อไป

ดาวโหลดเอกสารที่นี่

แก้ไขล่าสุด (วันพุธที่ 23 พฤษภาคม 2012 เวลา 03:56 น.)