บทสรุปการเข้าร่วมการประชุมวิชาการวิจัยสถาบัน ประจำปี 2557 หัวข้อ การวิจัยสถาบันกับมาตรฐานผลการเรียนรู้ในระดับอุดมศึกษา (Institutional Research and Student Learning Outcome)

logo-airบทสรุปการเข้าร่วมการประชุมวิชาการวิจัยสถาบัน ประจำปี 2557

บทสรุปการเข้าร่วมการประชุมวิชาการวิจัยสถาบัน ประจำปี 2557 หัวข้อ การวิจัยสถาบันกับมาตรฐานผลการเรียนรู้ในระดับอุดมศึกษา (Institutional Research and Student Learning Outcome) เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 – ศุกร์ที่ 27 มิถุนายน 2557 ณ อาคารสนม สุทธิพิทักษ์ อนุสรณ์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ กรุงเทพมหานคร

โดยการประชุมวิชาการวิจัยสถาบัน ประจำปี 2557 สวพอ ครั้งนี้ให้ความสำคัญกับบทบาทของนักวิจัยสถาบันในการสนับสนุนส่งเสริมการศึกษาวิจัย และการวางแผนเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และกระบวนการในการประเมินผลการเรียนรู้ (Learning Outcomes Assessment) ให้สอดคล้องกับบริบทของสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งนำไปสู่การพัฒนาการเรียนการสอนต่อไป

เอกสารประกอบดังปรากฏที่ link: http://www.air.or.th/AIR/schedule.php 
และ download สรุปการประชุมวิชาการ ได้ที่ 
link: http://km.sut.ac.th/blog/wp-content/uploads/2014/09/summary-seminar-สวพอ57.pdf

ใส่ความเห็น