Category: Miscellaneous

สรุปผลการสัมมนาเครือข่ายองค์กรการเรียนรู้สู่สังคมแห่งการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 Mini_UKM ครั้งที่ 9

สรุปผลการสัมมนาเครือข่ายองค์กรการเรียนรู้สู่สังคมแห่งกา …

Continue reading

Continue reading

บทสรุปการเข้าร่วมการประชุมวิชาการวิจัยสถาบัน ประจำปี 2557 หัวข้อ การวิจัยสถาบันกับมาตรฐานผลการเรียนรู้ในระดับอุดมศึกษา (Institutional Research and Student Learning Outcome)

บทสรุปการเข้าร่วมการประชุมวิชาการวิจัยสถาบัน ประจำปี 25 …

Continue reading