กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการสำรวจหนังสือสูญหายและเกณฑ์การจำหน่ายหนังสือออก

km-บรรณสาร2ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ได้จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการสำรวจหนังสือสูญหายและเกณฑ์การจำหน่ายหนังสือออก วันอังคารที่ 9 กันยายน 2557เวลา 13.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมบรรณสาร ชั้น 1

ความเป็นมาของกิจกรรม
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีได้ดำเนินการสำรวจหนังสือประจำปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2538 จนถึงปัจจุบัน โดยได้กำหนดเวลาในการสำรวจหนังสือประจาปี ในช่วงปิดภาคการศึกษาที่ 3 ของทุกปี และจากมติที่ประชุมหัวหน้าฝ่าย ในการประชุมครั้งที่ 3/2551 เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2551 เห็นชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมการสำรวจหนังสือสูญหายและกำหนดเกณฑ์การจาหน่ายหนังสือออกขึ้น เพื่อดาเนินการสำรวจหนังสือสูญหายประจาปี กำหนดเกณฑ์การดำเนินการเกี่ยวกับหนังสือสูญหาย และกำหนดเกณฑ์การพิจารณาจำหน่ายหนังสือออก กอปรกับคณะกรรมการสำรวจหนังสือสูญหายฯ ได้จัดทำคู่มือการสำรวจหนังสือสูญหายและเกณฑ์การจำหน่ายหนังสือออกเสร็จเรียบร้อยแล้ว คณะกรรมการสำรวจหนังสือสูญหายฯ จึงได้มีโครงการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน เพื่อถ่ายทอดความรู้ เทคนิค ประสบการณ์ ปัญหาและแนวทางการแก้ไขร่วมกันกับผู้ปฏิบัติงานจากฝ่ายต่างๆ ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ

วัตถุประสงค์
1. เพื่อร่วมกันพิจารณาคู่มือการสำรวจหนังสือสูญหายและเกณฑ์การจำหน่ายหนังสือออก
2. เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ เทคนิค ประสบการณ์ ปัญหา ข้อเสนอแนะและแนวทางการแก้ไขระหว่างผู้ปฏิบัติงานจากฝ่ายต่างๆ ที่สนใจเข้าร่วมโครงการได้

กลุ่มเป้าหมาย
• บุคลากรของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาจากฝ่ายต่างๆ ที่ร่วมดำเนินการสำรวจหนังสือ จำนวน 30 คน

รูปแบบการจัดกิจกรรม
• แลกเปลี่ยนเรียนรู้เทคนิค ประสบการณ์ ปัญหาและแนวทางการแก้ไขร่วมกัน

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. เป็นการเผยแพร่คู่มือการสำรวจหนังสือสูญหายและเกณฑ์การจำหน่ายหนังสือออก
2. ผู้ร่วมโครงการสามารถนำความรู้ เทคนิค ปัญหา ข้อเสนอแนะและแนวทางการแก้ไขไปดำเนินการปรับปรุงการสำรวจหนังสือในปีถัดไป

ดาวน์โหลดข้อมูลโดยละเอียดได้ที่นี่

1. KM สำรวจหนังสือ-ศบส.

2. รายงานกิจกรรมการจัดการความรู้-ศบส.

km-บรรณสาร1

ใส่ความเห็น