รวมข่าวมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เดือนพฤศจิกายน 2557

ข่าวสารสนเทศและกิจกรรมต่าง ๆ ที่สำคัญของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีประจำเดือนพฤศจิกายน 2557

– 6-พ.ย.-57 มทส. จัดงานลอยกระทง ณ ลานน้ำพุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
– 5-7 ธ.ค. 57 เชิญร่วมอบรมเทคนิคการวาดภาพทางวิทยาศาสตร์เบื้องต้น ณ โดย เทคโนธานี
– 7-พ.ย.-57 ประชุมเตรียมรับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ มทส.
– 10-14 พ.ย. 57 งานแสดงและจำหน่ายหนังสือ ณ ลานจอดรถด้านหน้าอาคารบรรณสาร
– 10-พ.ย.-57 อธิการบดี มทส.ปลื้ม พบบัณฑิตจบใหม่ได้เงินเดือนสูงเกินค่าเฉลี่ย
– 11-พ.ย.-57 สถานีโทรทัศน์ PSI ถ่ายทำรายงานพิเศษ ณ อาคารบริหาร
– 11-พ.ย.-57 มทส. ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ กับ บริษัทในเครือซีพี เพื่อพัฒนามาตรฐานสหกิจศึกษาให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุมสารนิเทศ อาคารบริหาร โดย ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ
– 11-พ.ย.-57 อธิการบดี มทส. เผยเกร็ดที่มาของหน่วยศักย์ไฟฟ้า – โวลท์
– 16-พ.ย.-57 พิธีมอบครุยดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ณ ห้อง วีไอพี 3 สุรสัมมนาคาร
– 18-พ.ย.-57 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นประธานพิธีเปิด หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติฯ ณ หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ โดย สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
– 19-พ.ย.-57 ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1-4 เข้าร่วมโครงการ NECTEC eCamp ครั้งที่ 15 ณ อาคารศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3 โดย มทส. ร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และอมพิวเตอร์แห่งชาติ
– 19-พ.ย.-57 ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการแข่งขันกอล์ฟการกุศล SUT OPEN #11 ณ สนามกอล์ฟ พานอราม่า กอล์ฟ แอนด์ คันทรีคลับ โดย สโมสร มทส.
– 20-พ.ย.-57 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ พระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ณ มทส.
– 20-พ.ย.-57 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ พิธีเปิดอาคารรัตนเวชพัฒน์ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ณ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
– 20-พ.ย.-57 มทส. ทูลเกล้าฯ ถวายหนังสือพรรณไม้ใน มทส. (Flora of SUT) ณ มทส.
– 17-21 พ.ย. 57 เครือข่าย ม.เพื่อสังคม นำเสนอผลงานพร้อมขยายความร่วมมือระดับเอเชีย ณ ประเทศอินโดนีเซีย
– 11-15 พ.ย. 57 มทส. ขยายความร่วมมือทางวิชาการไปยังตะวันออกกลาง ณ ประเทศอิหร่าน
– 24-พ.ย.-57 โครงการพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
– 28-29 ธ.ค. 57 ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร เครื่องหมายการค้า ณ สุรสัมมนาคาร โดย เทคโนธานี
– 1-ธ.ค.-57 มทส. จัด forum สรุปผลการประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2556 ณ ห้องประชุมสารนิเทศ อาคารบริหาร โดย ฝ่ายวิชาการและนวัตกรรม
– 26-พ.ย.-57 ขอเชิญเข้าร่วม Product Innovation Contest 2015 ณ มทส. และ โรงแรมตักศิลา จ.มหาสารคาม โดย เทคโนธานี
– 9-ม.ค.-57 ขอเชิญเข้าร่วมมหกรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นอีสานตอนล่าง ณ สำนักงานอุทยานการเรียนรู้สิรินธร โดย เทคโนธานี
– 25-พ.ย.-57 ผู้บริหาร มทส. ศึกษาดูงานและเจรจาความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยสาธารณรัฐจีน (Taiwan) ณ National Cheng Kung University, Tainan, Taiwan
– 27-28 พ.ย. 57 สัมมนาวิชาการ เรื่อง “บทบาทของผู้ตรวจสอบภายในกับการตรวจสอบการดำเนินงานเชิงบูรณาการ” ณ สุรสัมมนาคาร โดย สำนักงานสภา มทส.

รายงานการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง บริหารจัดการงานด้านธุรการ การขออนุมัติให้พนักงานปฏิบัติงานเป็นกรณีพิเศษนอกเวลาทาการปกติ (เพื่อชดเชยเวลา) และ การขออนุมัติค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาปกติ

km-บรรณสาร6ศูนย์บรรสารและสื่อการศึกษาได้จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง บริหารจัดการงานด้านธุรการ การขออนุมัติให้พนักงานปฏิบัติงานเป็นกรณีพิเศษนอกเวลาทาการปกติ (เพื่อชดเชยเวลา) และ การขออนุมัติค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาปกติ

ด้วยฝ่ายธุรการเป็นงานที่ประสานกับพนักงานศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาทุกคน เพื่อให้พนักงานของศูนย์บรรณสารฯ ได้ทราบแนวปฏิบัติหลักการร่วมกัน มีการประสานงานเป็นไปด้วยความราบรื่นเข้าใจตรง จึงกาหนดจัดกิจกรรมจัดการความรู้ เรื่อง “บริหารจัดการงานด้านธุรการ การขออนุมัติให้พนักงานปฏิบัติงานเป็นกรณีพิเศษนอกเวลาทาการปกติ การขออนุมัติค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาปกติ” ในวันที่ 15 กันยายน 2557 เวลา 15.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมบรรณสาร ชั้น 1

ในการจัดกิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กรอบแนวทางการปฏิบัติการขออนุมัติให้พนักงานปฏิบัติงานเป็นกรณีพิเศษนอกเวลาทาการปกติ การขออนุมัติค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาปกติ ให้มีความเข้าใจและมีแนวปฏิบัติร่วมกันได้อย่างถูกต้องและทันตามเวลา ทั้งนี้ ทีมงานผู้จัดหวังว่าการจัดกิจกรรมดังกล่าวจะได้เชื่อมความสัมพันธ์ที่ดีมีความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกัน และต่อยอดในการจัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหัวข้อต่อไป โดยมีรายงานสรุปกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ฯ ดังนี้

ดาวน์โหลดรายงานการจัดกิจกรรมได้ที่นี่

Continue reading

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการสำรวจหนังสือสูญหายและเกณฑ์การจำหน่ายหนังสือออก

km-บรรณสาร2ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ได้จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการสำรวจหนังสือสูญหายและเกณฑ์การจำหน่ายหนังสือออก วันอังคารที่ 9 กันยายน 2557เวลา 13.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมบรรณสาร ชั้น 1

ความเป็นมาของกิจกรรม
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีได้ดำเนินการสำรวจหนังสือประจำปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2538 จนถึงปัจจุบัน โดยได้กำหนดเวลาในการสำรวจหนังสือประจาปี ในช่วงปิดภาคการศึกษาที่ 3 ของทุกปี และจากมติที่ประชุมหัวหน้าฝ่าย ในการประชุมครั้งที่ 3/2551 เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2551 เห็นชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมการสำรวจหนังสือสูญหายและกำหนดเกณฑ์การจาหน่ายหนังสือออกขึ้น เพื่อดาเนินการสำรวจหนังสือสูญหายประจาปี กำหนดเกณฑ์การดำเนินการเกี่ยวกับหนังสือสูญหาย และกำหนดเกณฑ์การพิจารณาจำหน่ายหนังสือออก กอปรกับคณะกรรมการสำรวจหนังสือสูญหายฯ ได้จัดทำคู่มือการสำรวจหนังสือสูญหายและเกณฑ์การจำหน่ายหนังสือออกเสร็จเรียบร้อยแล้ว คณะกรรมการสำรวจหนังสือสูญหายฯ จึงได้มีโครงการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน เพื่อถ่ายทอดความรู้ เทคนิค ประสบการณ์ ปัญหาและแนวทางการแก้ไขร่วมกันกับผู้ปฏิบัติงานจากฝ่ายต่างๆ ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ

วัตถุประสงค์
1. เพื่อร่วมกันพิจารณาคู่มือการสำรวจหนังสือสูญหายและเกณฑ์การจำหน่ายหนังสือออก
2. เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ เทคนิค ประสบการณ์ ปัญหา ข้อเสนอแนะและแนวทางการแก้ไขระหว่างผู้ปฏิบัติงานจากฝ่ายต่างๆ ที่สนใจเข้าร่วมโครงการได้

Continue reading

สรุปผลการสัมมนาเครือข่ายองค์กรการเรียนรู้สู่สังคมแห่งการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 Mini_UKM ครั้งที่ 9

km7สรุปผลการสัมมนาเครือข่ายองค์กรการเรียนรู้สู่สังคมแห่งการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 Mini_UKM ครั้งที่ 9
ผู้เข้าร่วมการสัมมนาฯ ประกอบด้วย
1. คุณลฎาภา รัตนจารุ หัวหน้าสำนักงานคณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์
2. คุณชดช้อย รวยสูงเนิน หัวหน้าสำนักงานคณบดีสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
3. คุณรัชนี หอมกลาง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
4. คุณปาริชาติ แซ่ว่อง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักวิชาแพทยศาสตร์
5. คุณกาญจน์ภัสส์ อบกลางวริทธิ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักวิชาแพทยศาสตร์
6. คุณทิพย์สุดา ไชยพฤกษ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ส่วนส่งเสริมวิชาการ
7. คุณวริฏฐา ประเสริฐ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ส่วนแผนงาน

การจัดการความรู้ “มือใหม่หัดขับ” โดยการนำของ ศ.นพ.วุฒิชัย ธนาพงศธร
ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครั้งนี้ ศ. นพ.วุฒิชัย ธนาพงศธร บรรยายนำใน ประเด็นการจัดการความรู้ “มือใหม่หัดขับ” หลังจากนั้นเป็นกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เทคนิคหรือวิธีการทำงานที่ทำให้งานสำเร็จ โดยแบ่งผู้เข้าร่วมสัมมนาออกเป็น 4 กลุ่ม เพื่อหา KSF ของการทำงาน ผลจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในแต่ละกลุ่ม พบว่าส่วนใหญ่จะมีเทคนิคการทำงานที่มาจากทฤษฎีการทำงานทั่วไป ไม่มีกลุ่มใดเสนอเทคนิคการทำงานที่เกิดจากการเรียนรู้และกระบวนการ KM วิทยากรจึงได้บรรยายในหัวข้อการจัดการความรู้และการใช้การจัดการความรู้เป็นเครื่องมือในการทำงานเพิ่มเติม

สัมมนาเครือข่ายองค์กรการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 9
กล่าวเปิดการสัมมนาฯ โดย คุณมยุรี สิงห์ไข่มุก ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา บรรยายเรื่อง “การจัดการความรู้เพื่อพัฒนาเครือข่ายและมาตรฐานอุดมศึกษา” โดยได้บรรยายเกี่ยวกับความจำเป็นและวัตถุประสงค์ ประโยชน์ในการดำเนินการประกันคุณภาพ และรายละเอียดตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร

กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์และการแบ่งกลุ่มแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 3 หัวข้อ ดังนี้
1. มาตรฐานหลักสูตร วิทยากรประจำกลุ่มคือ รศ. นพ.จิตเจริญ ไชยาคำ โดยผู้เข้าร่วมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลการดำเนินการของแต่ละสถาบันในปัจจุบัน ปัญหาในการดำเนินการตามกรอบมาตรฐานของหลักสูตร และร่วมกันเสนอแนวทางการดำเนินงานให้เป็นไปตามมาตรฐานหลักสูตร
2. การประเมินหลักสูตร วิทยากรประจำกลุ่มคือ ศ. นพ.วุฒิชัย ธนาพงศธร วิทยากรได้แบ่งผู้เข้าร่วมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ออกเป็น 4 กลุ่มย่อย โดยให้ผู้เข้าร่วมฯ แลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการในการประเมินหลักสูตรของแต่ละสถาบัน เทคนิคและวิธีที่จะนำไปสู่ความสำเร็จ ตัวบ่งชี้ในการประเมินหลักสูตร รวมถึงการหาแนวปฏิบัติที่ดีในการประเมินหลักสูตร
3. กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ TQF วิทยากรประจำกลุ่มคือ รศ.ผดุงยศ ดวงมาลา (รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยนครพนม) ผู้เข้าร่วมฯ แลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับการจัดทำกรอบมาตรฐาน TQF มีการหาแนวปฏิบัติที่ดีจากผู้เข้าร่วม และมีผลสรุปการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ดังนี้ มีการกำหนด Core Competency ที่ชัดเจน และมีบางสถาบันได้จัดทำระบบ TQF แบบออนไลน์มาใช้ เพื่อให้เกิดความรวดเร็วในการทำงานต่ออาจารย์ผู้สอนและสามารถจัดเก็บหลักฐานได้ตรงตามเวลาที่กำหนด

ดาวโหลดไฟล์สรุปผลการสัมมนาเครือข่ายองค์กรการเรียนรู้สู่สังคมแห่งการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 Mini_UKM ครั้งที่ 9 

Continue reading

บทสรุปการเข้าร่วมการประชุมวิชาการวิจัยสถาบัน ประจำปี 2557 หัวข้อ การวิจัยสถาบันกับมาตรฐานผลการเรียนรู้ในระดับอุดมศึกษา (Institutional Research and Student Learning Outcome)

logo-airบทสรุปการเข้าร่วมการประชุมวิชาการวิจัยสถาบัน ประจำปี 2557

บทสรุปการเข้าร่วมการประชุมวิชาการวิจัยสถาบัน ประจำปี 2557 หัวข้อ การวิจัยสถาบันกับมาตรฐานผลการเรียนรู้ในระดับอุดมศึกษา (Institutional Research and Student Learning Outcome) เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 – ศุกร์ที่ 27 มิถุนายน 2557 ณ อาคารสนม สุทธิพิทักษ์ อนุสรณ์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ กรุงเทพมหานคร

โดยการประชุมวิชาการวิจัยสถาบัน ประจำปี 2557 สวพอ ครั้งนี้ให้ความสำคัญกับบทบาทของนักวิจัยสถาบันในการสนับสนุนส่งเสริมการศึกษาวิจัย และการวางแผนเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และกระบวนการในการประเมินผลการเรียนรู้ (Learning Outcomes Assessment) ให้สอดคล้องกับบริบทของสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งนำไปสู่การพัฒนาการเรียนการสอนต่อไป

เอกสารประกอบดังปรากฏที่ link: http://www.air.or.th/AIR/schedule.php 
และ download สรุปการประชุมวิชาการ ได้ที่ 
link: http://km.sut.ac.th/blog/wp-content/uploads/2014/09/summary-seminar-สวพอ57.pdf