Category: Best Practices

รวมข่าวมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เดือนพฤศจิกายน 2557

ข่าวสารสนเทศและกิจกรรมต่าง ๆ ที่สำคัญของมหาวิทยาลัยเทคโ …

Continue reading

รายงานการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง บริหารจัดการงานด้านธุรการ การขออนุมัติให้พนักงานปฏิบัติงานเป็นกรณีพิเศษนอกเวลาทาการปกติ (เพื่อชดเชยเวลา) และ การขออนุมัติค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาปกติ

ศูนย์บรรสารและสื่อการศึกษาได้จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนร …

Continue reading

Continue reading

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการสำรวจหนังสือสูญหายและเกณฑ์การจำหน่ายหนังสือออก

ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ได้จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรีย …

Continue reading

Continue reading

สรุปผลการสัมมนาเครือข่ายองค์กรการเรียนรู้สู่สังคมแห่งการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 Mini_UKM ครั้งที่ 9

สรุปผลการสัมมนาเครือข่ายองค์กรการเรียนรู้สู่สังคมแห่งกา …

Continue reading

Continue reading

บทสรุปการเข้าร่วมการประชุมวิชาการวิจัยสถาบัน ประจำปี 2557 หัวข้อ การวิจัยสถาบันกับมาตรฐานผลการเรียนรู้ในระดับอุดมศึกษา (Institutional Research and Student Learning Outcome)

บทสรุปการเข้าร่วมการประชุมวิชาการวิจัยสถาบัน ประจำปี 25 …

Continue reading