รายงานการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง บริหารจัดการงานด้านธุรการ การขออนุมัติให้พนักงานปฏิบัติงานเป็นกรณีพิเศษนอกเวลาทาการปกติ (เพื่อชดเชยเวลา) และ การขออนุมัติค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาปกติ

km-บรรณสาร6ศูนย์บรรสารและสื่อการศึกษาได้จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง บริหารจัดการงานด้านธุรการ การขออนุมัติให้พนักงานปฏิบัติงานเป็นกรณีพิเศษนอกเวลาทาการปกติ (เพื่อชดเชยเวลา) และ การขออนุมัติค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาปกติ

ด้วยฝ่ายธุรการเป็นงานที่ประสานกับพนักงานศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาทุกคน เพื่อให้พนักงานของศูนย์บรรณสารฯ ได้ทราบแนวปฏิบัติหลักการร่วมกัน มีการประสานงานเป็นไปด้วยความราบรื่นเข้าใจตรง จึงกาหนดจัดกิจกรรมจัดการความรู้ เรื่อง “บริหารจัดการงานด้านธุรการ การขออนุมัติให้พนักงานปฏิบัติงานเป็นกรณีพิเศษนอกเวลาทาการปกติ การขออนุมัติค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาปกติ” ในวันที่ 15 กันยายน 2557 เวลา 15.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมบรรณสาร ชั้น 1

ในการจัดกิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กรอบแนวทางการปฏิบัติการขออนุมัติให้พนักงานปฏิบัติงานเป็นกรณีพิเศษนอกเวลาทาการปกติ การขออนุมัติค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาปกติ ให้มีความเข้าใจและมีแนวปฏิบัติร่วมกันได้อย่างถูกต้องและทันตามเวลา ทั้งนี้ ทีมงานผู้จัดหวังว่าการจัดกิจกรรมดังกล่าวจะได้เชื่อมความสัมพันธ์ที่ดีมีความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกัน และต่อยอดในการจัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหัวข้อต่อไป โดยมีรายงานสรุปกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ฯ ดังนี้

ดาวน์โหลดรายงานการจัดกิจกรรมได้ที่นี่

km-บรรณสาร3 km-บรรณสาร4 km-บรรณสาร5

ใส่ความเห็น