Admin

Author's details

Date registered: มีนาคม 23, 2012

Latest posts

  1. รวมข่าวมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เดือนพฤศจิกายน 2557 — ธันวาคม 5, 2014
  2. รายงานการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง บริหารจัดการงานด้านธุรการ การขออนุมัติให้พนักงานปฏิบัติงานเป็นกรณีพิเศษนอกเวลาทาการปกติ (เพื่อชดเชยเวลา) และ การขออนุมัติค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาปกติ — ตุลาคม 14, 2014
  3. กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการสำรวจหนังสือสูญหายและเกณฑ์การจำหน่ายหนังสือออก — ตุลาคม 14, 2014
  4. สรุปผลการสัมมนาเครือข่ายองค์กรการเรียนรู้สู่สังคมแห่งการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 Mini_UKM ครั้งที่ 9 — ตุลาคม 3, 2014
  5. บทสรุปการเข้าร่วมการประชุมวิชาการวิจัยสถาบัน ประจำปี 2557 หัวข้อ การวิจัยสถาบันกับมาตรฐานผลการเรียนรู้ในระดับอุดมศึกษา (Institutional Research and Student Learning Outcome) — กันยายน 3, 2014

Author's posts listings

ธ.ค. 05

รวมข่าวมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เดือนพฤศจิกายน 2557

ข่าวสารสนเทศและกิจกรรมต่าง ๆ ที่สำคัญของมหาวิทยาลัยเทคโ …

Continue reading »

ต.ค. 14

รายงานการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง บริหารจัดการงานด้านธุรการ การขออนุมัติให้พนักงานปฏิบัติงานเป็นกรณีพิเศษนอกเวลาทาการปกติ (เพื่อชดเชยเวลา) และ การขออนุมัติค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาปกติ

ศูนย์บรรสารและสื่อการศึกษาได้จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนร …

Continue reading »

Continue reading »

ต.ค. 14

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการสำรวจหนังสือสูญหายและเกณฑ์การจำหน่ายหนังสือออก

ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ได้จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรีย …

Continue reading »

Continue reading »

ต.ค. 03

สรุปผลการสัมมนาเครือข่ายองค์กรการเรียนรู้สู่สังคมแห่งการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 Mini_UKM ครั้งที่ 9

สรุปผลการสัมมนาเครือข่ายองค์กรการเรียนรู้สู่สังคมแห่งกา …

Continue reading »

Continue reading »

ก.ย. 03

บทสรุปการเข้าร่วมการประชุมวิชาการวิจัยสถาบัน ประจำปี 2557 หัวข้อ การวิจัยสถาบันกับมาตรฐานผลการเรียนรู้ในระดับอุดมศึกษา (Institutional Research and Student Learning Outcome)

บทสรุปการเข้าร่วมการประชุมวิชาการวิจัยสถาบัน ประจำปี 25 …

Continue reading »

Older posts «