Admin

Author's details

Date registered: มีนาคม 23, 2012

Latest posts

  1. รวมข่าวมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เดือนพฤศจิกายน 2557 — ธันวาคม 5, 2014
  2. รายงานการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง บริหารจัดการงานด้านธุรการ การขออนุมัติให้พนักงานปฏิบัติงานเป็นกรณีพิเศษนอกเวลาทาการปกติ (เพื่อชดเชยเวลา) และ การขออนุมัติค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาปกติ — ตุลาคม 14, 2014
  3. กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการสำรวจหนังสือสูญหายและเกณฑ์การจำหน่ายหนังสือออก — ตุลาคม 14, 2014
  4. สรุปผลการสัมมนาเครือข่ายองค์กรการเรียนรู้สู่สังคมแห่งการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 Mini_UKM ครั้งที่ 9 — ตุลาคม 3, 2014
  5. บทสรุปการเข้าร่วมการประชุมวิชาการวิจัยสถาบัน ประจำปี 2557 หัวข้อ การวิจัยสถาบันกับมาตรฐานผลการเรียนรู้ในระดับอุดมศึกษา (Institutional Research and Student Learning Outcome) — กันยายน 3, 2014

Author's posts listings

» Newer posts