img
img

กลุ่มหัวข้อการจัดการความรู้ (SUT-AGENDA)

img
การจัดการความรู้ (KM)

img

รวมบทความเกี่ยวกับการจัดการความรู้ (KM) ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

อ่านเพิ่มเติม...

img
การประกันคุณภาพการศึกษา

img

กิจกรรมหรือแนวปฏิบัติใด ๆ ที่หากได้ดำเนินการตามระบบและแผนที่ได้วางไว้แล้ว จะทำให้เกิดความมั่นใจว่าจะได้ผลผลิตของการศึกษาที่มีคุณภาพตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์

อ่านเพิ่มเติม..

img
การวางแผนและงบประมาณ

img

รวมบทความความรู้เกี่ยวกับการวางแผนและงบประมาณ (Planning & Budgeting) ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

อ่านเพิ่มเติม..

img
img
การบริหารการเงิน (Financing)

img

รวมบทความความรู้เกี่ยวกับการบริหารการเงิน (Financing) ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

อ่านเพิ่มเติม..

img
สหกิจศึกษา (CO-OP)

img

รวมบทความความรู้เกี่ยวกับกสหกิจศึกษา (CO-OP) ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

อ่านเพิ่มเติม..

img
การบริการจัดการความเสี่ยง

img

รวมบทความความรู้เกี่ยวกับกการบริการจัดการความเสี่ยง (Risk Management : RM) ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

อ่านเพิ่มเติม..

img

หากท่านมีความรู้อย่าเก็บไว้
มาร่วมแชร์ความรู้ร่วมกันเป็นชุมชนนักปฏิบัติ CoP (Community of Practice) แบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์จากการทำงาน มีความสนใจในเรื่องเดียวกัน ต้องการแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากกันและกัน ด้วยกันที่นี่

img
img

บทความ KM ล่าสุด

img
ชุมชนนักปฏิบัติ CoP (Community of Practice)
ชุมชนนักปฏิบัติ คือ ชุมชนที่มีการรวมตัวกัน หรือเชื่อมโยงกันอย่างไม่เป็นทางการ โดยมีลักษณะดังนี้
อ่านต่อ...


img
การจัดการความรู้คืออะไร
การจัดการความรู้ หรือเคเอ็ม (KM = Knowledge Management) คือ การรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ในองค์กร ซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคคลหรือเอกสาร มาพัฒนาให้เป็นระบบ เพื่อให้ทุกคนในองค์กรสามารถเข้าถึงความรู้ และพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้ รวมทั้งปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะส่งผลให้องค์กรมีความสามารถในเชิงแข่งขันสูงสุด
อ่านต่อ...


img
คุณเอื้อ คุณอำนวย คุณกิจ คุณประสาน
คนสำคัญที่ดำเนินการจัดการความรู้
1. ผู้บริหารสูงสุด (CEO) สำหรับวงการจัดการความรู้ ถ้าผู้บริหารสูงสุดเป็นแชมเปี้ยน (เห็นคุณค่า และดำเนินการผลักดัน KM) เรื่องที่ว่ายากทั้งหลายก็ง่ายขึ้น ผู้บริหารสูงสุดควรเป็นผู้ริเริ่มกิจกรรมจัดการความรู้ โดยกำหนดตัวบุคคลที่จะทำหน้าที่ “คุณเอื้อ (ระบบ)” ของ KM ซึ่งควรเป็นผู้บริหารระดับสูง
อ่านต่อ...

บทความ KM ที่ได้รับความนิยมสูงสุด

img
ชุมชนนักปฏิบัติ CoP (Community of Practice)
ชุมชนนักปฏิบัติ คือ ชุมชนที่มีการรวมตัวกัน หรือเชื่อมโยงกันอย่างไม่เป็นทางการ โดยมีลักษณะดังนี้
อ่านต่อ...

img
การจัดการความรู้กับองค์กรแห่งการเรียนรู้
การจัดการความรู้ หรือ Knowledge Management เป็นเรื่องค่อนข้างใหม่ ซึ่งเกิดขึ้นจากการค้นพบว่าองค์กรต้องสูญเสียความรู้ไปพร้อมๆ กับการที่บุคลากรลาออกหรือเกษียณ อายุราชการ อันส่งผลกระทบต่อการดำเนินการขององค์กรเป็นอย่างยิ่ง
อ่านต่อ...

img
เครื่องมือในการจัดการความรู้
การจัดการความรู้ประกอบด้วย กระบวนการหลัก ๆ ได้แก่ การค้นหาความรู้ การสร้างและแสวงหา ความรู้ใหม่ การจัดความรู้ให้เป็นระบบ การประมวลผลและกลั่นกรองความรู้ การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ สุดท้ายคือ การเรียนรู้ และเพื่อให้มีการนำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร เครื่องมือหลากหลายประเภทถูกสร้างขึ้นมาเพื่อนำไปใช้ในการถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนความรู้ ซึ่งอาจแบ่งเป็น 2 กลุ่มใหญ่ ๆ คือ
อ่านต่อ...

สื่อ VDO/วารสาร/ภาพกิจกรรม

img
กระชับพื้นที่ความรู้...กระจายสู่พื้นที่ความรัก
วิดีโอการอบรมด้านการจัดการความรู้ เรื่อง "กระชับพื้นที่ความรู้...กระจายสู่พื้นที่ความรัก" วันที่ 19 ธันวาคม 2554 ณ ห้องสุรนารี สุรสัมมนาคาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลสุรนารี โดยอาจารย์สราวุฒิ พันธุชงค์ ประธานคณะกรรมการการจจัดการความรู้ บริษัท เอ็นโอเค พรีซิชั่น คอมโพเนนท์ (ประเทศไทย) ดูวิดีโอ...

img
การจัดการความรู้: ความสำคัญและการนำสู่การปฏิบัติ
วิดีโอการบรรยาย การจัดการความรู้: ความสำคัญและการนำสู่การปฏิบัติ วันจันทร์ที่ 15 สิงหาคม 2554 โดยศาสตราจารย์ ดร. วิจิตร ศรีสอ้าน ณ ห้องออดิธอเรียม สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) จ.นครราชสีมา ดูวิดีโอ...img

ติดต่องาน

บัญชีผู้ใช้

คำแนะนำ

ดาวน์โหลด

imgimgimg
โทรศัพท์ 044-224039, 044-224053