img
img

กลุ่มหัวข้อการจัดการความรู้ (SUT-AGENDA)

img
การจัดการความรู้ (KM)

img

รวมบทความเกี่ยวกับการจัดการความรู้ (KM) ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

อ่านเพิ่มเติม...

img
การประกันคุณภาพการศึกษา

img

กิจกรรมหรือแนวปฏิบัติใด ๆ ที่หากได้
ดำเนินการตามระบบและแผนที่ได้วางไว้
แล้ว จะทำให้เกิดความมั่นใจว่าจะได้
ผลผลิตของการศึกษาที่มีคุณภาพตาม
คุณลักษณะที่พึงประสงค์

อ่านเพิ่มเติม..

img
การวางแผนและงบประมาณ

img

รวมบทความความรู้เกี่ยวกับการวางแผน
และงบประมาณ (Planning & Budgeting) ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

อ่านเพิ่มเติม..

img
การวิจัยสถาบัน

img

รวมบทความความรู้เกี่ยวกับการวิจัยสถาบัน ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

อ่านเพิ่มเติม..

img
img
การบริหารการเงิน (Financing)

img

รวมบทความความรู้เกี่ยวกับการบริหาร
การเงิน (Financing) ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

อ่านเพิ่มเติม..

img
สหกิจศึกษา (CO-OP)

img

รวมบทความความรู้เกี่ยวกับกสหกิจศึกษา (CO-OP) ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

อ่านเพิ่มเติม..

img
การบริการจัดการความเสี่ยง

img

รวมบทความความรู้เกี่ยวกับการบริการ
จัดการความเสี่ยง (Risk Management : RM) ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

อ่านเพิ่มเติม..

img
การติดตาม ตรวจสอบและ
ประเมินผล

img

รวมบทความความรู้เกี่ยวกับการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล (Auditing) ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

อ่านเพิ่มเติม..

img
img
ความรับผิดชอบต่อสังคมของ
มหาวิทยาลัย

img

รวมบทความความรู้เกี่ยวกับความรับผิดชอบ
ต่อสังคมของมหาวิทยาลัย (University Social Responsibility)

อ่านเพิ่มเติม..

img
การจัดการศึกษา

img

รวมบทความความรู้เกี่ยวกับการจัดการ
ศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

อ่านเพิ่มเติม..

img
Best Practices

img

รวมบทความความรู้เกี่ยวกับความถนัด
ความสามารถเฉพาะทางของบุคลากร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

อ่านเพิ่มเติม..

img
ความรู้ทั่วไป (Miscellaneous)

img

รวมบทความความรู้ทั่วไปที่น่าสนใจ

อ่านเพิ่มเติม..

img

หากท่านมีความรู้อย่าเก็บไว้
มาร่วมแชร์ความรู้ร่วมกันเป็นชุมชนนักปฏิบัติ CoP (Community of Practice) แบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์จากการทำงาน มีความสนใจในเรื่องเดียวกัน ต้องการแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากกันและกัน ด้วยกันที่นี่

img
img

บทความ KM ล่าสุด

img
ขอแสดงความยินดีหน่วยงานที่ได้รับรางวัลการจัดการความรู้ดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
ในงานมหกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการสร้างสรรค์นวัตกรรม ครั้งที่ 1 ในวันพฤหัสบดี ที่ 14 สิงหาคม 2557 ณ ห้องสุรนารี สุรสัมมนาคาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ที่ผ่านมา
อ่านต่อ...


img
ดาวน์โหลดข้อมูลการบรรยายและการเสวนางานมหกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการสร้างสรรค์นวัตกรรม ครั้งที่ 1
มหกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการสร้างสรรค์นวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ครั้งที่ 1 วันพฤหัสบดีที่ 14 สิงหาคม 2557 ณ ห้องสุรนารี สุรสัมมนาคาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
อ่านต่อ...


img
คุณเอื้อ คุณอำนวย คุณกิจ คุณประสาน
คนสำคัญที่ดำเนินการจัดการความรู้
1. ผู้บริหารสูงสุด (CEO) สำหรับวงการจัดการความรู้ ถ้าผู้บริหารสูงสุดเป็นแชมเปี้ยน (เห็นคุณค่า และดำเนินการผลักดัน KM) เรื่องที่ว่ายากทั้งหลายก็ง่ายขึ้น ผู้บริหารสูงสุดควรเป็นผู้ริเริ่มกิจกรรมจัดการความรู้ โดยกำหนดตัวบุคคลที่จะทำหน้าที่ “คุณเอื้อ (ระบบ)” ของ KM ซึ่งควรเป็นผู้บริหารระดับสูง
อ่านต่อ...

บทความ KM ที่ได้รับความนิยมสูงสุด

img
ชุมชนนักปฏิบัติ CoP (Community of Practice)
ชุมชนนักปฏิบัติ คือ ชุมชนที่มีการรวมตัวกัน หรือเชื่อมโยงกันอย่างไม่เป็นทางการ โดยมีลักษณะดังนี้
อ่านต่อ...

img
การจัดการความรู้กับองค์กรแห่งการเรียนรู้
การจัดการความรู้ หรือ Knowledge Management เป็นเรื่องค่อนข้างใหม่ ซึ่งเกิดขึ้นจากการค้นพบว่าองค์กรต้องสูญเสียความรู้ไปพร้อมๆ กับการที่บุคลากรลาออกหรือเกษียณ อายุราชการ อันส่งผลกระทบต่อการดำเนินการขององค์กรเป็นอย่างยิ่ง
อ่านต่อ...

img
เครื่องมือในการจัดการความรู้
การจัดการความรู้ประกอบด้วย กระบวนการหลัก ๆ ได้แก่ การค้นหาความรู้ การสร้างและแสวงหา ความรู้ใหม่ การจัดความรู้ให้เป็นระบบ การประมวลผลและกลั่นกรองความรู้ การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ สุดท้ายคือ การเรียนรู้ และเพื่อให้มีการนำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร เครื่องมือหลากหลายประเภทถูกสร้างขึ้นมาเพื่อนำไปใช้ในการถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนความรู้ ซึ่งอาจแบ่งเป็น 2 กลุ่มใหญ่ ๆ คือ
อ่านต่อ...

สื่อ VDO/วารสาร/ภาพกิจกรรม

img
กระชับพื้นที่ความรู้...กระจายสู่พื้นที่ความรัก
วิดีโอการอบรมด้านการจัดการความรู้ เรื่อง "กระชับพื้นที่ความรู้...กระจายสู่พื้นที่ความรัก" วันที่ 19 ธันวาคม 2554 ณ ห้องสุรนารี สุรสัมมนาคาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลสุรนารี โดยอาจารย์สราวุฒิ พันธุชงค์ ประธานคณะกรรมการการจจัดการความรู้ บริษัท เอ็นโอเค พรีซิชั่น คอมโพเนนท์ (ประเทศไทย) ดูวิดีโอ...

img
การจัดการความรู้: ความสำคัญและการนำสู่การปฏิบัติ
วิดีโอการบรรยาย การจัดการความรู้: ความสำคัญและการนำสู่การปฏิบัติ วันจันทร์ที่ 15 สิงหาคม 2554 โดยศาสตราจารย์ ดร. วิจิตร ศรีสอ้าน ณ ห้องออดิธอเรียม สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) จ.นครราชสีมา ดูวิดีโอ...img