ติดต่อเรา

การบริหารจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
111 ถนนมหาวิทยาลัย ตำบลสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 0-4422-3000 โทรสาร 0-4422-4070
http://www.sut.ac.th