เกี่ยวกับ KM

     มหาวิทยาัลัยเทคโนโลยีสุรนารี เป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐแห่งแรกของประเทศไทย เป็นต้นแบบของมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ ที่มีการบริหารงานในรูปแบบใหม่โดยที่ผ่านมามหาวิทยาัลัยได้ถ่ายทอดประสบการณ์ในด้านต่างๆ ให้มหาวิทยาลัยที่เข้าสู่การเป็นมหาวิทยาัลัยในกำกับของรัฐมาแล้วเป็นจำนวนมาก มหาวิทยาัลัยด้มีการพัฒนาและดำเนินการอย่างเต็มประสิทธิภาพ และเกิดผลงานที่ประจักษ์ชัด จากผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยเพื่อประเมินศักยภาพของมหาวิทยาลัยไทย ด้านการเรียนการสอนและด้านการวิจัย

     โดยคณะกรรมการการอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีได้รับการจัดอันดับให้อยู่ในกลุ่ม "ดีเลิศด้านกรวิจัย" และ "ดีเยี่ยมด้านการเรียนการสอน" มหาวิทยาัลัยเทคโนโลยีสุรนารีมีวิสัยทัศน์ในการ "เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ที่เป็นเลิศทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฯ..." โดยในปีงบประมาณ พ.ศ.2551 เป็นปีแรกที่มหาวิทยาลัยจะได้ดำเนินการด้านการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยอย่างเป็นระบบ โดยเริ่มจากการมีหน่วยงานนำร่องเพื่อให้เกิดผลงานเป็นตัวอย่างและขยายผลไปยังหน่วยงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัย ในลำดับต่อไปมีการจัดทำแผนการจัดการความรู้ที่ชัดเจนมีการจัดกิกรรมต่างๆ เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้หน่วยงานต่างๆ ได้มีการจัดการความรู้ของหน่วยงาน โดยเน้นการนำผลไปใช้พัฒนางานปกติประจำของหน่วยงาน การสร้างเครือข่ายเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งภายในและนอกมหาวิทยาัลัย การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) เพื่อเป็นเครื่องมือในกรแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการจัดเก็บเป็นคลังความรู้ เป็นต้น

แก้ไขล่าสุด (วันพฤหัสบดีที่ 27 มกราคม 2011 เวลา 03:25 น.)