Tag Archive: เทคนิคและวิธีการจัดการเรียนการสอน

ก.ย. 04

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อพัฒนาสู่คลังปัญญา สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม “เทคนิคและวิธีการจัดการเรียนการสอนเพื่อดึงดูดความสนใจนักศึกษาในภาคบ่าย”

km-สำนักสังคม

เทคนิคและวิธีการจัดการเรียนการสอนเพื่อดึงดูดความสนใจนักศึกษาในภาคบ่าย โดยสำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม ประเด็นปัญหา เทคนิคและวิธีการจัดการเรียนการสอนเพื่อดึงดูดความสนใจนักศึกษาในภาคบ่ายในครั้งนี้จะใช้รูปแบบการเสวนาหรือการพูดคุยแบบไม่เป็นทางการ ตลอดจนการระดมความคิดร่วมกัน จากนั้นนาความรู้ทั้งหมดที่ได้นั้นมาสังเคราะห์ เพื่อนาไปใช้ให้ประโยชน์ได้จริงในชั้นเรียนซึ่งปัญหาดังกล่าวประกอบด้วย การที่นักศึกษาไม่เข้าห้องเรียน นักศึกษาเข้าห้องเรียนสาย นักศึกษาหลับหรือไม่มีสมาธิในการเรียน แนวทางวิธีแก้ไขปัญหา 1.มีการกาหนดข้อตกลง หรือกฎกติการ่วมกันในคาบเรียนแรก 2.อนุญาตให้เข้าห้องช้าได้ไม่เกิน5 นาที 3.พักเบรคระหว่างเรียน 5 นาที ไม่ควรให้พักนานเกินไป 4.ห้ามพูดคุยขณะที่อาจารย์กาลังสอน 5.ห้ามนาโทรศัพท์มาวางใกล้ตัว 6.ห้ามนาอาหารเข้ามาทานในห้องเรียน 7.การว่ากล่าวตักเตือน หากคุยกันระหว่างเรียน ให้ผู้สอนเปลี่ยนสรรพนามในการแทน ตัวอาจารย์กับนักศึกษาเป็น “คุณ กับ ผม” เช่น คุณทาให้ผมเสียสมาธิในการสอนและเพื่อนขาดสมาธิในการเรียน นักศึกษาจะรู้สึกเกรงใจเพื่อนเป็นการทาโทษโดยสังคมคนส่วนร่วม 8.การลงโทษหากมาสาย นักศึกษาจะถูกลงโทษด้วยการไม่ให้เข้าห้องเรียนทาให้นักศึกษารู้สึกกระวนกระวายใจเมื่อนั่งรออยู่หน้าห้องเรียน จนกว่าจะพักเบรค เป็นวิธีการใช้จิตวิทยากับนักศึกษา เพื่อที่นักศึกษาจะไม่กล้ามาสายในคาบเรียนต่อไป 9.การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ให้นักศึกษาทาเป็นงานกลุ่ม หรืองานเป็นคู่ ทาแบบฝึกหัดภายในคาบหรือถ้าเป็นการบ้านนักศึกษาควรที่จะศึกษา ทบทวนและทาแบบฝึกหัดด้วยตนเอง มิฉะนั่นจะไม่สามารถตอบคาถามภายในห้องเรียนได้ 10.การถามคาถามนักศึกษาหากนักศึกษาตอบผิดไม่ควรตาหนิ แต่ขอให้ตอบ จะทาให้บรรยายกาศในการเรียนไม่กดดัน 11.เนื้อหาเป็นตัวกลางระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน ผู้สอนคือผู้นาสารไปยังผู้เรียน เพราะฉะนั่น เนื้อหา ผู้สอนจะต้องเตรียมพร้อมเพื่อให้ผู้เรียนรับสารนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเข้าใจเนื้อหา ซึ่งเนื้อหาบทเรียนในปัจจุบันนักศึกษาสามารถหาข้อมูลเรียนรู้ได้เอง แต่สิ่งที่สาคัญที่นักศึกษาได้จากการเข้าห้องเรียนคือ ได้เจออาจารย์ …

Continue reading »