Tag Archive: เทคนิคและวิธีการจัดการเรียนการสอน

ส.ค. 25

ดาวน์โหลดข้อมูลการบรรยายและการเสวนางานมหกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการสร้างสรรค์นวัตกรรม ครั้งที่ 1

KM04

ดาวน์โหลดข้อมูลการบรรยายและการเสวนาในหัวข้อต่างๆ จากงานมหกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการสร้างสรรค์นวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ครั้งที่ 1 วันพฤหัสบดีที่ 14 สิงหาคม 2557 ณ ห้องสุรนารี สุรสัมมนาคาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี หัวข้อการบรรยายและการเสวนา มีดังนี้ 1. การบรรยายประเด็น “นโยบายการวิจัยสถาบันและการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี” โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สิทธิชัย แสงอาทิตย์ 2. เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การนำผลงานวิจัยสถาบันและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ โดย (ผลงานวิจัยที่มี Impact บรรยายสนุก และเป็นการแชร์ Knowledge)     2.1 Comparative Study of Two Teaching Methods : Peer Instruction Versus Traditional Lecture โดย รองศาสตราจารย์ ดร.พวงรัตน์ ไพเราะ     2.2 …

Continue reading »

ก.ย. 04

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อพัฒนาสู่คลังปัญญา สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม “เทคนิคและวิธีการจัดการเรียนการสอนเพื่อดึงดูดความสนใจนักศึกษาในภาคบ่าย”

km-สำนักสังคม

เทคนิคและวิธีการจัดการเรียนการสอนเพื่อดึงดูดความสนใจนักศึกษาในภาคบ่าย โดยสำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม ประเด็นปัญหา เทคนิคและวิธีการจัดการเรียนการสอนเพื่อดึงดูดความสนใจนักศึกษาในภาคบ่ายในครั้งนี้จะใช้รูปแบบการเสวนาหรือการพูดคุยแบบไม่เป็นทางการ ตลอดจนการระดมความคิดร่วมกัน จากนั้นนาความรู้ทั้งหมดที่ได้นั้นมาสังเคราะห์ เพื่อนาไปใช้ให้ประโยชน์ได้จริงในชั้นเรียนซึ่งปัญหาดังกล่าวประกอบด้วย การที่นักศึกษาไม่เข้าห้องเรียน นักศึกษาเข้าห้องเรียนสาย นักศึกษาหลับหรือไม่มีสมาธิในการเรียน แนวทางวิธีแก้ไขปัญหา 1.มีการกาหนดข้อตกลง หรือกฎกติการ่วมกันในคาบเรียนแรก 2.อนุญาตให้เข้าห้องช้าได้ไม่เกิน5 นาที 3.พักเบรคระหว่างเรียน 5 นาที ไม่ควรให้พักนานเกินไป 4.ห้ามพูดคุยขณะที่อาจารย์กาลังสอน 5.ห้ามนาโทรศัพท์มาวางใกล้ตัว 6.ห้ามนาอาหารเข้ามาทานในห้องเรียน 7.การว่ากล่าวตักเตือน หากคุยกันระหว่างเรียน ให้ผู้สอนเปลี่ยนสรรพนามในการแทน ตัวอาจารย์กับนักศึกษาเป็น “คุณ กับ ผม” เช่น คุณทาให้ผมเสียสมาธิในการสอนและเพื่อนขาดสมาธิในการเรียน นักศึกษาจะรู้สึกเกรงใจเพื่อนเป็นการทาโทษโดยสังคมคนส่วนร่วม 8.การลงโทษหากมาสาย นักศึกษาจะถูกลงโทษด้วยการไม่ให้เข้าห้องเรียนทาให้นักศึกษารู้สึกกระวนกระวายใจเมื่อนั่งรออยู่หน้าห้องเรียน จนกว่าจะพักเบรค เป็นวิธีการใช้จิตวิทยากับนักศึกษา เพื่อที่นักศึกษาจะไม่กล้ามาสายในคาบเรียนต่อไป 9.การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ให้นักศึกษาทาเป็นงานกลุ่ม หรืองานเป็นคู่ ทาแบบฝึกหัดภายในคาบหรือถ้าเป็นการบ้านนักศึกษาควรที่จะศึกษา ทบทวนและทาแบบฝึกหัดด้วยตนเอง มิฉะนั่นจะไม่สามารถตอบคาถามภายในห้องเรียนได้ 10.การถามคาถามนักศึกษาหากนักศึกษาตอบผิดไม่ควรตาหนิ แต่ขอให้ตอบ จะทาให้บรรยายกาศในการเรียนไม่กดดัน 11.เนื้อหาเป็นตัวกลางระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน ผู้สอนคือผู้นาสารไปยังผู้เรียน เพราะฉะนั่น เนื้อหา ผู้สอนจะต้องเตรียมพร้อมเพื่อให้ผู้เรียนรับสารนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเข้าใจเนื้อหา ซึ่งเนื้อหาบทเรียนในปัจจุบันนักศึกษาสามารถหาข้อมูลเรียนรู้ได้เอง แต่สิ่งที่สาคัญที่นักศึกษาได้จากการเข้าห้องเรียนคือ ได้เจออาจารย์ …

Continue reading »